ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dél-Alföldi Klíma Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

(székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45. fsz. 1., cégjegyzékszám: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által kiadott 06-09-011863 jegyzékszám; adószáma: 14131644-2-06;

elérhetőségek (delklima.szeged@gmail.com) Tel: +36 70 4343879; továbbiakban: Szolgáltató)

és a Dél-Alföldi Klíma Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Szerződéses Jogalap 1.) Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Dél-Alföldi Klíma Kft. által az ügyfeleknek nyújtott minden szolgáltatásra, így különösen a berendezések értékesítésére, beszerelésre, beüzemelésre, kivizsgálásra és hibaelhárításra, javításra és karbantartásra. 2.) Az ÁSZF minden ajánlat mellékletét képezi, és elérhető honlapunkon is: www.delklima.hu. 3.) Az ügyfeleket kifejezetten tájékoztatjuk, hogy a munkatársaink és szerződött partnereink nem jogosultak a jelen ÁSZF tárgyi hatályán kívüli körben az ügyfelekkel egyedi megállapodásokat kötni. 2. Ajánlat és a Szolgáltatások Tárgya 1.) A légkondicionáló rendszerek szakcég általi gondos beszerelést és beüzemelést igényelnek. Ezért a berendezéseink értékesítése nem magukban történik, hanem a szállítással, beszereléssel és beüzemeléssel együttes, telepítési csomagban. A csomagban szereplő beszerelési, beüzemelési, karbantartási feladatokat kizárólag a Dél-Alföldi Klíma Kft. vagy szerződött partnere végezheti el. Az ügyfél a kiválasztott berendezés függvényében, az általa megadott alaprajz, helyszínleírás alapján különböző beszerelési lehetőségek közül választhat, és kiválaszthatja a beszerelés helye szerinti speciális feltételeket (egyebek mellett a szükséges csövezések hossza, külső falak átfúrása). Az ügyfél a berendezés és  a telepítési csomag árával együtt kap nem kötelező ajánlatot, mely legfeljebb 30 napig érvényes. 2.) Miután az ügyfél írásban leadta a megrendelését,  előzetes időpont- egyeztetést követően a helyszín felmérésre kerül, hogy a kiválasztott berendezés műszakilag megfelelő-e és a kiválasztott telepítési csomag megfelelő-e. 3.) Ha a berendezés műszakilag megfelelő és a kiválasztott telepítési csomag megfelelő, illetve az abban foglalt termék/termékek rendelkezésre állásának ellenőrzése megtörtént, az ügyféllel együtt rögzítésre kerül a beszerelés időpontja. Ha lehetséges, a kiválasztott berendezés szállítása és beszerelése 40 munkanapon belül megtörténik, kivéve ha a telepítés helyszíne nem áll készen a berendezés fogadására vagy az ügyfél későbbi beszerelést szeretne. 4.) Ha a kiválasztott berendezés telepítése műszakilag nem lehetséges vagy a kiválasztott telepítési csomag nem megfelelő, az ajánlat érvényét veszíti, és az ügyfél egy új, nem kötelező ajánlatot kap. Ha az ügyfél nem fogadja el az ajánlatot, az nem kötelezi az ügyfelet. Ha az ügyfél elfogadja az ajánlatot, a termék árát előre megfizette (a szegedi üzletben bankkártyával, banki átutalással, készpénzzel), és a termék elérhető, úgy a telepítési nap egyeztetésre kerül. Amennyiben a termék nem elérhető, úgy az ügyfélnek lehetősége van a kiajánlott terméket másik termékre cserélni az eredetileg kiajánlott termék árához képesti különbözet megfizetésével. 5.) Jogosultak vagyunk az Ügyfél megrendelését vagy annak egy részét bármikor az Ügyfél jóváhagyása nélkül a Dél-Alföldi Klíma Kft. szerződött partnerére átruházni. Az Ügyfél megrendelése akkor tekinthető általunk elfogadottnak, ha az ajánlatban szereplő berendezés ára teljes mértékben kifizetésre került, és azt visszaigazoljuk. 6.) A szolgáltatások pontos tartalmát az írásbeli megrendelés tartalmazza. A megrendelésben és a visszaigazolásban kifejezetten meg nem jelölt, további szolgáltatások, amelyek az ügyfél kérésére teljesítésre kerülnek a részünkről, külön számítandók fel      az érvényes árlistánk szerint, melyről az Ügyfél a helyszínen pótmunka megrendelést ad le. Ugyanígy kell  eljárni, ha a helyszíni szemlén derül ki, hogy további szolgáltatások nyújtása szükséges. 7.) A benyújtott megrendelés ügyfél általi teljes vagy részleges lemondása csak a jóváhagyásunkkal lehetséges. 8.) Kizárólag az általunk szállított berendezésekhez és alkatrészekhez nyújtunk szolgáltatást. Ezért a szerződés tárgyán kívül esik az egyéb berendezési egységek megvizsgálása, egyéb vállalkozók által lefektetett csövek szivárgásának ellenőrzése, az energia-ellátás, az elektromos vezetékek tesztelése és a helyszíni hidraulikus kiépítés ellenőrzése. Szolgáltatásainkon belül sem vizsgáljuk meg a teljes installációt, ha az idegen alkatrészeket is tartalmaz. Nem ellenőrizzük, hogy az installáció teljes-e vagy a védelmi mechanizmusok megfelelnek-e az előírásoknak. 3. Ár és Fizetési Feltételek 1.) Az ajánlatban szereplő ár csak akkor érvényes, ha a kiajánlott munkák teljes köre megrendelésre kerül. 2.) Hacsak az írásos ajánlatunkban más nem szerepel, a telepítési csomag és a szolgáltatások ára a megrendelés benyújtásakor érvényes árlista szerint kerül meghatározásra. Az ár – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja az általános forgalmi adót. Csomagolóanyagot nem veszünk vissza. 3.) Eltérő ajánlat hiányában a szolgáltatásokat csomagban kínáljuk. 4.) Az alkatrészeket a vonatkozó, a csere idején érvényes árlista szerint számlázzuk ki. Az alkatrészek felett a tulajdonjogunkat a vételár teljes kifizetéséig fenntartjuk. 5.) Jogosultak vagyunk a szolgáltatások teljesítését foglaló vagy előleg fizetéséhez kötni. 6.) Minden szolgáltatás számlázására a teljesítés után kerül sor.  Ellenkező kikötés hiányában a számlák a kibocsátás után azonnal esedékesek. 7.) Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamat kerül felszámításra. Ezen kívül késedelem esetén jogosultak vagyunk minden olyan felmerült költség kiterhelésére, amely a vonatkozó jogi eljárásokhoz szükséges, így például a felszólítás vagy a behajtás költségeit, a követelt igénnyel arányosan. 8.) A számla kézhezvételét követő két hét után a számlával szemben előterjesztett kifogások hatálytalanok. 9.) A követeléseinkkel szemben az ügyfél – fizetésképtelenségünk esetét kivéve – csak a felénk fennálló kötelezettségeivel jogi kapcsolatban álló, valamint az általunk elismert vagy bíróság által megállapított követeléseit számíthatja be. 4. Szállítási határidő  1.) A feltüntetett szállítási határidők nem kötelezőek, csupán tájékoztató jellegűek, ennek ellenére törekszünk a jelzett határidők betartására. A szállítás késedelme csak akkor jogosítja fel az Ügyfelet a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra, ha a késedelem az indikatív határidőt a Dél-Alföldi Klíma Kft.-nek felróható okból három héttel meghaladja. 2.) Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt. 3.) A Dél-Alföldi Klíma Kft. jogosult a szállítást részletekben teljesíteni. 5. Együttműködési kötelezettségek  1.) Az ügyfél köteles biztosítani rendelkezésre állását az ajánlatadáshoz szükséges helyszíni bejáráshoz, a Dél-Alföldi Klíma Kft. vagy szerződött partnerével történt egyeztetés után. 2.) Az ügyfél köteles a teljesítendő szolgáltatások nyújtásához szükséges minden együttműködést a kellő időben és ellentételezés nélkül biztosítani. 3.) Az ügyfél köteles egyebek mellett hozzáférést biztosítani a telepítési helyhez a szükséges mértékben. Az ügyfél biztosít minden szükséges műszaki előfeltételt (pl. energiaellátás) a saját költségén, kivéve ha valamely külön megállapodás alapján azt mi vagyunk kötelesek nyújtani. Az ügyfél köteles biztosítani a beszerelési hely kellő megvilágítását és szükség szerint a létrával és állvánnyal történő könnyű és biztonságos megközelíthetőségét is. A beszerelési hely gépjárművel nehézség nélkül történő megközelíthetőségét is biztosítani kell. 4.) Távfelügyelettel vagy internetkapcsolattal rendelkező berendezések esetén az ügyfél köteles biztosítani a kapcsolatot a telekommunikációs hálózattal. 5.) Az ügyfél biztosít minden szükséges felvilágosítást, információt és dokumentumot a szerződéses szolgáltatások gördülékeny teljesítése érdekében. Így például az ügyfél köteles a szolgáltatások átvétele előtt közölni a szabványos beállításoktól, vezérléstől vagy egyéb paraméterektől való eltéréseket, valamint a beszerelésben általa vagy harmadik személy által okozott károkat. 6.) Ha az ügyfél nem teljesíti megfelelően az együttműködési kötelezettségeit, jogosultak vagyunk a teljesítést felfüggeszteni. Ezen kívül az ügyfél viseli a kapcsolódó többletköltségeket, ide értve azon munkavállalóink állásidejét, akiket nem tudunk rövid időn belül máshol foglalkoztatni, és ide értve a további utazási költségeket is az érvényes árlistánk szerinti árakon. 6. Szavatosság  1.) Eltérő megállapodás hiányában és minden további igény kizárásával a termékeknek a szállítás időpontjában fennálló hibáira és szavatolt minőségi  hiányosságaira az alábbiak szerint vállalunk szavatosságot: Eltérő rendelkezés hiányában a kellékszavatossági időszak a termék beüzemelésétől számított 36 hónap, mely beüzemelésnek legkésőbb a termék telepítését követő 3 hónapon belül meg kell történnie; a szavatossági időszak a telepítéstől számított három hónap elteltével akkor is megkezdődik, ha a beüzemelés addig nem történik meg. Ügyfél kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági jogait, ha a berendezést a Dél-Alföldi Klíma Kft. telepítésre vonatkozó útmutatója szerint a Dél-Alföldi Klíma Kft.  vagy a Dél-Alföldi Klíma Kft. által erre feljogosított partner telepítette és helyezte üzembe, továbbá tartja karban rendszeres időközönként a Daikin és Midea üzemeltetési előírások alapján. 2.) Az ajánlott szolgáltatások szakszerű teljesítéséért és a berendezésre a jogszabály szerinti szavatosságot nyújtjuk. A szolgáltatásokat válogatott és szakképzett szerelési partnerek vagy a Dél-Alföldi Klíma Kft. szakképzett alkalmazottai nyújtják. 3.) A szavatosság és/vagy felelősséget kizárt olyan hibákért, amelyek nem megfelelő használatból vagy kezelésből, a használati vagy karbantartási feltételek ügyfél vagy harmadik személy általi figyelmen kívül hagyásából, túlzott használatból vagy nem a Dél-Alföldi Klíma Kft. által szállított nem megfelelő működési vagy csereanyagok vagy alkatrészek ügyfél vagy harmadik személy általi használatából erednek. Ezen kívül a szavatosság nem érvényes az elhasználódó alkatrészek normál kopásából eredő meghibásodásaira. 4.) Amennyiben az Ügyfél személyes adatainak megadásával hozzájárul az általa megvásárolt  Daikin berendezés Stand By Me weboldalon történő regisztrációjához, úgy a termék kellékszavatossági időszaka az alábbi időtartamokkal bővül: Split berendezések +2 év alkatrész jótállás Daikin Altherma berendezések +2 alkatrész jótállás Légtisztító készülék + 7 év alkatrész jótállás 7. Jótállás 1.) A szavatosságon túl, a 6. pontban rögzített szavatossági időn belül, jótállunk a berendezés megfelelő működéséért. A jótállás lefedi az anyagokat, valamint a munka‐ és utazási időt.   A jótállás kizárólag a hiba elhárítására terjed ki, kártérítésre nem. A jótállás csak akkor érvényes, ha az összes alábbi feltétel teljesül: 2.) Az ügyfél a fizetési kötelezettségét teljes mértékben teljesítette a megállapodás szerinti határidőben; 3.) A berendezés szakszerű beszerelését és beüzemelését a Dél-Alföldi Klíma Kft. vagy az általa feljogosított partner végezte; A    jótállás megszűnik, ha a Daikin és a Midea által előírt  karbantartás elmarad, nem a kellő időben történik meg, vagy nem a Daikin és a Midea által feljogosított partner végzi el, vagy ha az ügyfél nem végezteti el a Daikin és a Midea által előírt szervizeket a megadott időközökben. Az ügyfél köteles számlával bizonyítani a karbantartási és   tisztítási munkálatok megfelelő és időszerű elvégzését.  A jótállás akkor is megszűnik, ha az ügyfél a Daikin és Midea által jóvá nem hagyott kiegészítőt használ, vagy ha a Daikin és a Midea által arra fel nem hatalmazott személy változtatásokat hajt  végre a leszállított eszközökön. A  kopó alkatrészekre a jótállás nem terjed ki. 8. Elállási jog Ha a Dél-Alföldi Klíma Kft. és az Ügyfél a jelen ÁSZF keretein belül olyan szerződést köt egymással, amely a vonatkozó jogszabályok [jelenleg: 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet] alapján ‘üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződésnek’ minősül, a következő feltételek is alkalmazandóak: 1.) az Ügyfelet a megvásárolt berendezés átadásától vagy beszerelésétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg; 2.) az Ügyfél elállási jogának szabályszerű gyakorlása esetén a Dél-Alföldi Klíma Kft.  a berendezés visszaszolgáltatását követően visszatéríti az Ügyfélnek a berendezés teljes vételárát; 3.) az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Dél-Alföldi Klíma Kft. a berendezés leszerelésére nem köteles, tehát arról az Ügyfél köteles gondoskodni, oly módon, hogy az elállási határidőn belül a Dél-Alföldi Klíma Kft. a szakszerűen leszerelt berendezést az Ügyféltől elszállíthassa. 9. A légtisztító berendezésekre vonatkozó külön rendelkezések A légtisztító berendezések beszerelést, beüzemelést nem igényelnek, így a jelen ÁSZF ajánlatra, beszerelésre, beüzemelésre, telepítési csomagra és szállításra vonatkozó fenti szabályai nem alkalmazandóak. A légtisztító berendezést az Ügyfél a szegedi üzletben (Kossuth Lajos sgt. 45.) vásárolhatja meg. A légtisztító berendezést az Ügyfél a vonatkozó kezelési útmutató szerint jogosult használni. Ha az Ügyfél nem a kezelési útmutató szerint használja a berendezést, vagy nem végzi el a kezelési útmutató szerinti karbantartásokat, az ennek következtében beálló hibákért a Dél-Alföldi Klíma Kft. nem felel, azokra nem terjed ki a szavatossági és a jótállási kötelezettsége. A 8. pont szerinti elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles a légtisztító berendezést a saját költségén a  Dél-Alföldi Klíma Kft.  részére visszaküldeni. 10. Felelősség A Dél-Alföldi Klíma Kft. enyhe gondatlanságára alapított kártérítési  igények nem érvényesíthetők, kivéve személyi sérülés esetén és termékfelelősségi alapon. A felelősség-kizárás  nem alkalmazható az azon tárgyakban bekövetkezett károk esetén, amelyeket karbantartási, javítási vagy  felújítási célból vettünk át. 11. Környezet, Engedélyek 1.) Az ügyfél felel az áruk egésze vagy részei működésének beszüntetésével, szétszerelésével, újrahasznosításával és elhelyezésével kapcsolatos vagy abból eredő minden költségért, teherért és díjért, és nem jogosult velünk szemben semmilyen igényt érvényesíteni, és nem kérhet tőlünk semmilyen hozzájárulást ezekhez a kiadásokhoz. 2.) Az ügyfél a saját költségén felel minden releváns engedély és jóváhagyás illetékes hatóságoktól történő megszerzéséért és azok betartásáért, továbbá minden jogszabályi és hivatalos követelmény betartásáért az áruk tárolása, beszerelése, működése, használata, karbantartása, javítása, szállítása, működésének beszüntetése, szétszerelése és a velük való rendelkezés vonatkozásában. 12. Személyes Adatok 1.) Az ügyfél személyes adatai, amelyeket Dél-Alföldi Klíma Kft. a megrendelés folyamata során szerzett meg, a Dél-Alföldi Klíma Kft. elektronikus nyilvántartásában kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a megrendelés teljesítése, a megrendelt áruk és szolgáltatások ügyfél részére történő eljuttatása, az ügyféllel való kapcsolat tartása, a belső nyilvántartás  és folyamatok működése valamint jogi előírások     teljesítésének céljaiból. A fenti célok teljesítése néhány esetben megkívánja, hogy a Dél-Alföldi Klíma Kft.  az ügyfél adatait harmadik személyeknek továbbítsa, de a Dél-Alföldi Klíma Kft.  minden ilyen esetben meggyőződik arról, hogy a továbbított adatokat a harmadik személyek bizalmasan kezelik és védik. 2.) Az ügyfél a személyes adatok fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történő adatkezeléséhez a megrendelés Dél-Alföldi Klíma Kft. számára  történő megküldésével kifejezetten hozzájárul. 3.) Ügyfél hozzájárul továbbá, hogy Dél-Alföldi Klíma Kft. (www.delklima.hu és www.daikin.delklima.hu és www.midea.delklima.hu  weboldalon megemlített) többi tagja felhasználhatja az ügyfél személyes adatait (név, cím, kapcsolattartás adatai, megrendelés részletei és megrendelési előzmények) saját marketing céljaiból is, és kapcsolatba léphet Ügyféllel telefonon, e‐mailen vagy SMS‐en, vagy  bármilyen más üzenetküldő szolgáltatáson keresztül azon termékeinkkel és szolgáltatásinkkal kapcsolatban, amelyek Ügyfél számára érdekesek lehetnek. Ügyfél bármikor visszavonhatja ezzel kapcsolatos hozzájárulását. 13. Joghatóság, Alkalmazandó jog 1.) A jelen Megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő minden jogvita a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik. 2.) A Felek között létrejövő összes szerződés, és az azokból eredő jogviták vonatkozásában a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjog és az ENSZ Vételi Konvenció szabályainak kizárásával. Az Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban itt letölthető.

 

All Category

Az oldalunk sütiket használ a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében.